MARC O'CALLAGHAN

14.01.2016
De moment aquí hi ha un quadrat màgic jupiterí amb 16 categories amb les que es pot estructurar la meva pràctica. Clicant en cadascuna portarà a la pàgina de la categoria en qüestió, que contindrà la llista de totes les obres que en formen part. Això és una primera temptativa, l'objectiu és arribar a elaborar un mapa on quedin reflectides totes les relacions que les categories estableixen entre elles.08.01.2016
Hola. M'estic construïnt la web de nou des de zero. En quant la tingui acabada cambiaré aquesta adreça provisional pel clàssic http://marcocallaghan.com, però fins que això no arribi no vull carregar-me l'altra. Aquesta vegada la vull estructurar segons categories clau amb les que es pot ordenar el meu treball (per exemple: "sigils", "accions", "temples", "territori", "mètode paranoicocrític", "revelacions automàtiques", "música funcional", "revisionisme històric", etc). Al fer-ho m'estic donant compte de que hi ha moltes obres que habiten varies categories simultàniament. Per això estic fent una fitxa per a cada categoria, en la que llisto totes les obres que podrien entrar-hi. Evidentment llavors hi ha moltes obres que es repeteixen en diferents fitxes, així com hi ha obres que amb les seves successives reencarnacions han anat fluctuant entre categories. Un cop fetes totes les fitxes, la intenció és elaborar una mena de mapa que reflecteixi les relacions que mantenen aquestes categories entre unes i altres. Llavors al clicar sobre cada categoria apareixerà una llista amb totes les obres que hi entren. Però dins de cada obra, un es podrà re-dirigir a les altres categories de les que participa l'obra en qüestió. De manera que tot plegat funcioni com un laberint rizomàtic però iniciàtic al mateix temps, com un complex sistema de CORRESPONDÈNCIES. La idea és intentar ser el màxim ortodoxe possible i no deixar cap possibilitat categòrica sense contemplar, cosa que segur que porta múltiples complicacions. Al mateix temps també m'he donat compte de que aquest procés d'ordenació és en sí mateix una obra, una acció productora de sentit. Per això mentre ho vagi fent aniré actualitzant aquest espai amb paulatines documentacions de l'estat del procés.

CUT-UPS
MURALS
MÈTODE
PARA-
NOICO-
CRÍTIC
INTER-
VENCIONS
EN
L'ESPAI
TERRI-
TORI
COS
REVI-
SION-
ISME
HISTÒRIC
DECLAMA-
CIONS
REVELA-
CIONS
AUTO-
MÀTIQUES
ENCÀR-
RECS
MUZAK
DREAM
MACHINE
SIGILS
ACCIONS
CORRES-
PON-
DÈN-
CIES
CATE-
GORI-
ES