Benvinguts al Palau de la Memòria de Marc O'Callaghan

CUT-UPS
MURALS
MÈTODE
PARA-
NOICO-
CRÍTIC
INTER-
VENCIONS
EN
L'ESPAI
TERRI-
TORI
COS
REVI-
SION-
ISME
HISTÒRIC
DECLAMA-
CIONS
REVELA-
CIONS
AUTO-
MÀTIQUES
ENCÀR-
RECS
MUZAK
DREAM
MACHINE
SIGILS
ACCIONS
CORRES-
PON-
DÈN-
CIES
CATE-
GORI-
ES